Медицина – барлық өнердің ішіндегі ізгі өнер (Гиппократ)

Медицинада, негізгі құқықтарды қорғау тәсілі дәрігер өзі болып табылады. (Энтони Kempinsky)

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру

Қарағанды облысы әкімдігінің
2016 жылғы 20 қаңтар
№ 04/03 қаулысымен бекітілген

1.Жалпы ережелер

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламент!

1. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру» көрсетілетін мемлекеттік қызмет (бұдан әрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет), регламенті кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарымен (бұдан әрі - көрсетілетін қызмет беруші) көрсетіледі.
Өтініштер қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру қызметті берушінің кеңсесінде жүзеге асырылады;

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 6 қарашадағы № 627 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» (Нормативтік қүқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12417 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кэсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттың (бұдан әрі - Стандарт) 3-қосымшасына сэйкес нысан бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет беру нәтижесі: қағаз жүзінде.

1. Мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылы тэртібін сипаттау

4. Стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттардың ұсынылуы мен жеке тұлғалардың (бұдан әрі - көрсетілетін кызметті алушы) өтініші мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рэсімдерді (іс-қимылдарды) бастауға негіздеме негіз болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету құрамына кіретін эрбір рэсімнің (іс- эрекеттің) мазмүны, орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды тапсырған сэттен бастап 15 (он бес) минут ішінде қабылдап, тіркейді;
нәтиже - көрсетілетін қызмет берушінің басшысына бұрыштама қою үшін жолдайды;
2) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы құжаттармен танысады, мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысын 1 (бір) жүмыс күн ішінде айқындайды;
нәтиже - жауапты орындаушыны айқындау;
3) көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысы құжаттардың толықтығын тексереді, 1(бір) жүмыс күн ішінде құжаттарды көрсетілетін қызмет берушінің басшысына қол қою үшін жолдайды;
нәтиже - құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін жолдау;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қүжатқа 30 (отыз) минут ішінде қол қояды;
нәтиже - құжаттар көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесіне жолданады;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды тіркейді және қызметті алушыға тапсырады;
нәтиже - көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 20 (жиырма) минут ішінде құжаттарды қызметті алушыға тапсырады.

2. Мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы тәртібін сипаттау

6. Мемлекеттік қызмет көрсету үдерісіне қатысатын көрсетілетін қызмет берушінің қүрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы;
2) көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысы;
3) кеңсе қызметкері.

7. Әрбір рэсімінің (іс-қимылдың) үзақтығын корсете отырып, қүрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рэсімдердің (іс қимылдың) реттілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметалушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды тапсырған сәттен бастап корсетілетін қызмет берушінің кеңсе қызметкері оларды 15 (он бес) минут ішінде қабылдап алады және тіркейді;
2) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы құжаттармен танысады және 1 (бір) жұмыс күн ішінде мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысын айқындайды;
3) көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысы құжаттардың толықтығын тексереді, басшының қолын қойдыруға жолдайды 1 (бір) жүмыс күн ішінде;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қүжатқа 30 (отыз) минут ішінде қол қояды;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды тіркейді және қызметті алушыға тапсырады 15 (он бес) минут ішінде.

Халыққа қызмет көрсету орталығымен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай- ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау

8. Мемлекеттік қызмет Стандартқа сәйкес автоматтандырылмаған және халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы көрсетілмейді.

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейнен кейнгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1 - қосымша

 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейнен кейнгі білім алуды аяқтамаған
адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің
бизнес-процестердің анықтамалығы

 

Шартты белгілер:

 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің бизнес-процестердің анықтамалығы

 

Шартты белгілер:

 

 

Утвержден постановлением акимата
Карагандинской области
от 20 января 2016 года №04/03

Регламент государственной услуги «Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование»

1.Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование» (далее - государственная услуга) оказывается организациями технического и профессионального, послесреднего образования (далее - услугодатель).
Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию услугодателя.

2. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

3. Результатом оказания государственной услуги - справка, выдаваемая лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование по форме согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги «Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование», утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 ноября 2015 года № 627 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования» (далее - Стандарт) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12417).
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

2.Описание порядка действий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является заявление физических лиц (далее - услугополучатель) с предоставлением необходимых документов, указанных в пункте 9 Стандарта.

5. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в состав процесса оказания государственной услуги, длительность его выполнения:
1) специалист канцелярии услугодателя с момента подачи необходимых документов услугополучателем указанных в пункте 9 Стандарта осуществляет прием и их регистрацию в течение 15 (пятнадцати) минут; результат - направляет документы на резолюцию руководителю услугодателя;
2) руководитель услугодателя ознакамливается с документами и определяет ответственного исполнителя услугодателя для оказания государственной услуги в течении 1 (одного) рабочего дня;
результат - определение ответственного исполнителя;
3) ответственный исполнитель услугодателя осуществляет проверку полноты документов и направляет документы на подпись руководству услугодателя в течении 1 (одного) рабочего дня;
результат - направление на подпись документов к руководителю услугодателя;
4) руководитель подписывает документы в течении 30 (тридцати) минут;
результат - направление документов в канцелярию услугодателя;
5) специалист канцелярии услугодателя регистрирует документы и выдает услугополучателю не более 15 (пятнадцати) минут;
результат - специалист канцелярии выдает документы услугополучателю.

1.Описание порядка взаимодействия структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги

6. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют в процессе оказания государственной услуги:
1) руководство услугодателя;
2) ответственный исполнитель услугодателя;
3) специалист канцелярии услугодателя.

7. Описание последовательности процедур (действий), между структурными подразделениями (работниками) с указанием длительности каждой поцедуры (действия):
1) специалист канцелярии услугодателя с момента подачи необходимых документов услугополучателем указанных в пункте 9 Стандарта осуществляет прием и их регистрацию в течение 15 (пятнадцати) минут;
2) руководство услугодателя ознокамливается с входящими документами и определяет ответственного исполнителя услугодателя для оказания государственной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня;
3) ответственный исполнитель услугодателя осуществляет проверку полноты документов подготавливает, и направляет документы на подпись руководству услугодателя в течении 1 (одного) рабочего дня;
4) руководитель подписывает документы в течении 30 (тридцати) минут;
результат - направление документов в канцелярию услугодателя;
5) специалист канцелярии услугодателя регистрирует документы и выдает услугополучателю не более 15 (пятнадцати) минут.

1. Описание порядка взаимодействия с центром обслуживания населения и (или) иными услугодателями, а также порядка использования информационных систем в процессе оказания государственной услуги

8. Согласно Стандарту государственная услуга не автоматизированная и через центр обслуживания населения не оказывается.

Приложение 1 к Регламенту
государственной услуги
«Выдача справки лицам, не завершившим
техническое и профессиональное,
послесреднее образование»

Справочник бизнес - процессов оказания государственной услуги «Выдача
справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное,
послесреднее образование»

 

 

Условные обозначения