Медицина – барлық өнердің ішіндегі ізгі өнер (Гиппократ)

Медицинада, негізгі құқықтарды қорғау тәсілі дәрігер өзі болып табылады. (Энтони Kempinsky)

Білім алушыларға жатақхана беру

Қарағанды облысы әкімдігінің
2015 жылғы 23 маусымдағы
№ 34/19 қаулысымен бекітілген

 

"Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақхана беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. "Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақхана беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жатақханасы бар техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру қызметілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі - "Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрықпен бекітілген "Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақхана беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақханаға жолдама беру болып табылады (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тірке – тізілімінде тіркелген № 11220) (бұдан әрі - Стандарт).

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде қызметті берушінің (қызметкерлері) құрылымдық бөлімшелерінің іс-қимылдар тәртібін сипаттау.

4. Мемлекеттiк қызмет көрсету бойынша рәсiмдi (iс-қимылды) бастауға Стандарттың 2 қосымшасында белгіленген нысан бойынша өтiнiштiң болуы негiздеме болып табылады, стандарттың 9 тармағына сәйкес (бұдан әрі – құжаттар топтамасы).

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына енетін әрбір іс-қимылдардың мазмұны, олардың жүргізілу уақыты:
1) стандарттың 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша берілген өтінішті қажетті құжаттар қосымшасымен қызметті алушы қызметті берушіге өткізу, ең ұзақ уақыт 15 (он бес) минут ішінде;
2) қызметті берушінің жауапты қызметкері құжаттарды қабылдау, тексеру, тіркеуді жүргізеді және қызметті берушінің алқа органына ұсынады. Құжаттар топтамасы толық болмаған жағдайда мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартылады, ең ұзақ уақыт 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
3) қызметті берушінің алқа органы түскен құжаттарды қарау және мемлекеттік қызметті көрсетуге шешім шығару немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру, ең ұзақ уақыт 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
4) алқа органы оң шешім қабылдағаннан кейін қызметті берушінің жауапты қызметкерінің құжаттарды қызметті беруші басшының қол қоюы үшін жолдауы, ең ұзақ уақыт 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
5) қызметті беруші басшы жолдамаға немесе бас тарту туралы дәлелді жауапқа қол қою, ең ұзақ уақыт 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
6) қызметті берушінің жауапты қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін қызметті алушыға беру, ең ұзақ уақыт 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

6. Осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 1 іс-қимыл бойынша мемлекеттік қызмет көрсету іс-қимылының нәтижесі қызметті алушыдан құжаттарды қабылдау болып табылады. Бұл құжаттар топтамасы осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 2 іс-қимылды бастауға негіз болып табылады. Қабылданған құжаттарды алқа органына жіберу осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 2 іс-қимыл нәтижесі және осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 3 іс-қимылды орындауға негіз болып табылады. Мемлекеттік қызмет беру туралы шешім осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 3 іс-қимыл нәтижесі және осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 4 іс-қимылды орындау үшін негіз болып табылады. Құжаттарды қызметті беруші басшыға жіберу осы регламенттің 5 тармағында көрсетілген 4 іс қимыл нәтижесі және осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 5 іс-қимылды орындау үшін негіз болып табылады. Басшының мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесіне қол қоюы осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 5 іс-қимыл нәтижесі және осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 6 іс-қимылды орындау үшін негіз болып табылады. Қызметті алушыға басшымен қол қойылған нәтижені жолдау осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 6 іс-қимыл нәтижесі болып табылады.

 

"Техникалық және кәсіптік білім
беру ұйымдарында білім
алушыларға жатақхана беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
регламентіне қосымша

"Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға
жатақхана беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет бизнес үдерісінің анықтамалығы

 

 

*ҚФБ - құрылымдық-функционалдық бірлік: көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), халыққа қызмет көрсету орталықтарының, "электрондық үкімет" веб-порталының өзара іс-қымылдары;

 

 

 

Утвержден
постановлением
акимата Карагандинской
области
от 23 июня 2015 года
№ 34/19

 

Регламент государственной услуги "Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования"

1. Общие положения

Государственная услуга "Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования" (далее – государственная услуга) оказывается организациями технического и профессионального образования, имеющими общежития (далее – услугодатель).

1. Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через канцелярию услугодателя.
2. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
3. Результатом оказания государственной услуги по предоставлению общежития является направление о предоставлении общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования по форме согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги "Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования", утвержденному приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 200 "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11220) (далее – Стандарт).

2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является предоставление услугополучателем пакета документов, согласно пункту 9 Стандарта (далее – пакет документов).
5. Содержание каждой процедуры (действия) входящей в состав процесса оказанию государственной услуги, длительность его выполнения:
1) услугополучатель подает услугодателю заявление установленного образца согласно приложению 2 к Стандарту с приложением необходимых документов не более 15 (пятнадцати) минут;
2) ответственный исполнитель услугодателя осуществляет прием, проверку, регистрацию документов и предоставляет коллегиальному органу услугодателя. В случае не полного пакета документов отказывает в оказании государственной услуги не более 1 (одного) рабочего дня;
3) коллегиальный орган услугодателя рассматривает поступившие документы и принимает решение в предоставлении государственной услуги либо предоставляет мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги не более 5 (пяти) рабочих дней;
4) ответственный исполнитель услугодателя при положительном решении коллегиального органа, направляет документы руководителю услугодателя для подписания не более 2 (двух) рабочих дней;
5) руководитель услугодателя подписывает направление либо мотивированный ответ об отказе не более 1 (одного) рабочего дня;
6) ответственный исполнитель услугодателя выдает результат государственной услуги услугополучателю не более 1 (одного) рабочего дня.
6. Результатом действия по оказанию государственной услуги по действию 1, указанному в пункте 5 настоящего Регламента, является прием документов от услугополучателя. Данный пакет документов является основанием для начала выполнения действия 2, указанного в пункте 5 настоящего Регламента. Результатом действия 2, указанного в пункте 5 настоящего Регламента, является передача документов коллегиальному органу, которые являются основанием для выполнения действия 3, указанного в пункте 5 настоящего Регламента. Результатом по действию 3, указанному в пункте 5 настоящего Регламента является решение о предоставлении государственной услуги , которые являются основанием для выполнения действия 4, указанного в пункте 5 настоящего Регламента. Результатом по действию 4, указанному в пункте 5 настоящего Регламента является направление документов руководителю услугодателя, который является основанием для выполнения действия 5 указанного в пункте 5 настоящего Регламента. Результатом по действию 5, указанному в пункте 5 настоящего Регламента является подписание результата оказания государственной услуги руководителем, который является основанием для выполнения действия 6 указанного в пункте 5 настоящего Регламента. Результатом по действию 6, указанному в пункте 5 настоящего Регламента является направление подписанного руководителем результата услугополучателю.

Приложение к регламенту
государственной услуги
"Предоставление общежития
обучающимся в организациях
технического и профессионального
образования"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
"Предоставление общежития обучающимся в организациях
технического и профессионального образовании"

 

 

*СФЕ - структурно-функциональная единица: взаимодействие структурных подразделений (работников) услугодателя, центра обслуживания населения, веб-портала "электронного правительства";